MK MODEL
Copyright © 2011 by "Štefek M."
All Rights reserved
E-Mail: mkmodel@ic.cz
MK MODEL
Dětřichov  - Volárna
Zahradní železnice ve velikosti G
Na lesní úzkorozchodné železnici Dětřichov - Volárna byl záhajen provoz v roce 1903. Jednalo se o železnici s rozchodem 760 mm přestavěnou v roce 1905 na rozchod 700 mm. Provoz byla na této železnici zrušen v roce 1969. Do dnešních dní se zachoval na většině míst pouze železniční násep. Většina z tratí byla nahrazena lesními cestami snad až na jednu část, na které zbyly na náspu až do dnešní doby položené pražce. Na kolejnice jsme dosud podél celé původní tratě nenarazili. Z těchto míst jsme si také odnesli několik fotografií a poznatků se kterými se nyní s vámi podělíme.
• Úvod
• Kolejiště
• Vozidla
• Stavby
• Stavba modelů
• Železnice
• Odkazy
• Kontakt
srpen 2008
Poprvé jsme na zbytky trat
ě narazili nad obcí Volárna nedaleko Bílého kříže na hřebenu kopce vedoucí ze severu na jih směrem k Novým Valteřicím ( obr 1 ). Násep po celou dobu pozvolna klesal a nerovnosti v terénu byly řešeny vyplněním nerovností volně loženým kamením ( obr 2, obr 3 ).
listopad 2008
Při jednom z výletů v listopadu se nám bohužel podařilo i zabloudit, takže jsem pořídilo plno záb
ěrů, o kterých jsme si mysleli, že se stále pohybujeme po bývalé trati lesní železnice - mýlili jsme se :) Na další výlet jsem již byly řádněji připraveni, takže výsledky pátrání už byly o něco povzbudivější. Tentokrát jsme vyrazili z místa označeném jako Červený kříž jižně od obce Volárna. Narazili jsme například na pozůstatky pražců včetně kování ( obr 4 ) a také na pražce, které pohltila jedna z lesních cest ( obr 5, obr 6 ). Je možné že bylo v těchto místech křižování s komunikací, ale jedná se pouze o dohad. Ve směru na jih podél lesní cesty byly rozesety zbytky pražců a jejich kování i s hřeby ( obr 7, obr 8 ).
duben 2009
Při této, zatím poslední výprav
ě, jsme se zaměřili na místo, kde se spojovali dvě tratě. Na turistické mapě toto místo bylo označena sice jako polní cesta, ale nebyla vyznačena plnou čarou, což pro nás znamenalo, že by se nemuselo jednat o cestu se zpevněným povrchem. Jednalo se o místo západně od místa zvaného "Zámeček" umístěného severně od Nových Valteřic. Po cestě k místu výhybny tratí jsme nacházeli další stopy lesní železnice ( obr 9, obr 10 ). Dále jsme nalezli i kus nějakého spojovacího řetězu s hákem, ale netušíme, zda je možné tento nález spojit s touto železnicí ( obr 11 ). Nakonec jsme dorazili na místo spojení tratí a opravdu jsme narazili na místo, kde jsou dosud položené pražce. Sice byly umístěny pod vrstvou listí a hlíny, ale byly tam :) ( obr 12, obr 13, obr 14, obr 15 ). Ve finále jsme dorazili na místo spojení s druhou tratí, kde už původní trať byla nahrazena lesní cestou se zpevněným povrchem ( obr 16 ).
Přibližné místa s uvedením období pořízení fotografií uvedených v článku jsou zaznačena zde. Fotograf, který pořídil většinu snímků byl zachycen jeho přístrojem zde :)
1.3.2011